Actievoorwaarden

Actievoorwaarden winactie Luxe Ameland - win een week op Ameland

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door VVV Ameland en Luxe Ameland (verder te noemen:"VVV Ameland') georganiseerde 'winactie-win een leuke week op Ameland'(verder te noemen: de "Actie').
 • Deze actie heeft als doel een week op Ameland te vergeven (in novembr 2017, in Villa Sun of Villa Sea) aan fans van ons actie bericht op Facebook (verder te noemen: 'de Prijs'). Fans kunnen deelnemer door ons actiepost te liken en een reactie achter te laten met wie zij een week naar Ameland zouden willen. In totaal wordt er 1 winnaar geselecteerd. De winnaar wordt gekozen d.m.v. loting.
 • Deze actie loopt van maandag 2 oktober 2017 tot en met zondag 22 oktober 2017.
 • VVV Ameland behoudt zicht het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemers akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.
 • Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook

Deelname

 • Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 • Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van VVV Ameland.
 • Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van VVV Ameland en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
 • Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan VVV Ameland om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.
 • Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij de actiepost liken op de Luxe Ameland Facebook-pagina.
 • Deelnemer aan de Actie is een ieder die via de Facebookpagina van Luxe Ameland de actiepost liked en in een reactie op dat bericht aangeeft met wie hij/zij een weekje naar Ameland zou willen.
 • De uiterste aanmeldingsdatum is zondag 22 oktober 2017.
 • In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 • Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

Prijzen

 • In totaal is er één prijs te winnen. Deze prijs geeft recht op een verblijf van één week voor maximaal zes personen in Vakantie Villa Sun of Villa Sea in november 2017.
 • Om de Prijs te verzilveren is het verplicht om te reserveren.
 • De winnaar van de Actie worden gekozen aan de hand van een loting. Om aanspraak te maken op de Prijs dient de winnaar uiterlijk dinsdag 24 oktober zijn/haar adresgegevens te mailen via een privébericht naar Luxe Ameland op Facebook.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 • De winnaar wordt maandag 23 oktober 2017 om 12.00 uur bekendgemaakt op de Facebookpagina van Luxe Ameland
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgenomen prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan VVV Ameland

Aansprakelijkheid

 • VVV Ameland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 • VVV Ameland, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • Noch VVV Ameland noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben\
 • VVV Ameland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs. 

Slotbepalingen

 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar webmanager@vvvameland.nl
 • Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Nes, Ameland, maandag 2 oktober 2017.